ของเล่น

หนังสือเด็ก

ของใช้เด็ก

 

PLAY MATTER

เลือกเล่น ให้เป็นเรื่องเลือกเล่นตามทักษะพัฒนาการ


Banner

Gross Motor Skill

พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่

Banner
Fine Motor Skill

พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

Banner
Problem-Solving Skill

พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

Banner
Imagination Skill

ส่งเสริมจินตนาการ

Banner
Memory Skill

พัฒนาทักษะความจำ

Banner
Logical Skill

พัฒนาตรรกะ

Banner
Logical Skill

พัฒนาทักษะทางภาษาและการสื่อสาร

Banner
Artistic Skill

พัฒนาทักษะทางศิลปะ

Banner
Creativity Skill

ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

Banner
Mathematical Skill

พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์

Banner
Engineering & Mechanical Skill

พัฒนาทักษะทางวิศวกรรมและกลไก

Banner
Science Skill

พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์


ทักษะพัฒนาการด้านอื่นๆ--->>

Coming Soon

Our PLAY Topic is on the way.

Please keep your eyes out for this section.