ทักษะพัฒนาการ


Play&Play ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาการอันดีของเด็กๆ เราจึงจำแนกสินค้าของเราโดยแบ่งตามลักษณะการใช้งานที่สามารถช่วยสนับสนุน และเสริมสร้างพัฒนาการต่างๆ โดยการใช้ภาพสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นการแสดงให้คุณพ่อคุณแม่ทราบว่าสินค้าแต่ละชิ้นของเรานั้นสามารถช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านใดได้บ้าง คุณสามารถคลิกที่ภาพทักษะแต่ละประเภทเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ (Sense) ทักษะทางสายตาและการมองเห็น (Visual) ทักษะทางการได้ยินและการรับรู้เสียง (Auditory) ทักษะการจำแนกด้วยการสัมผัส (Tactile) ทักษะทางวิศวกรรมและกลไกต่างๆ (Engineering & mechanical) ทักษะในการทำความเข้าใจสาเหตุและผลกระทบ (Cause & Effect) ทักษะในการสำรวจค้นคว้า (Exploration) และการสังเกต (Observation) ทักษะในการมีสมาธิแน่วแน่ (Concentration) ทักษะการทำงานประสานกันของส่วนต่างๆของร่างกาย (Coordination) ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor Skill) ทักษะการใช้จินตนาการ (Imagination) ทักษะทางคณิตศาสตร์ (Mathematical) ทักษะทางวิทยาศาสตร์ (Science) ทักษะความจำ (Memory) ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor Skill) ทักษะทางดนตรี (Musical) ทักษะการมีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร (Languages & Communication) ทักษะการแสดงออกทางอารมณ์ (Emotion) ทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล (Logical) ทักษะทางสังคม (Social Skill) ทักษะศิลปะ (Artistic) ทักษะการอ่าน (Reading Skill) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) ทักษะการเขียน (Writing Skill) ทักษะทางเทคโนโลยี (Technology) ทักษะในการเข้าใจธรรมชาติ (Nature) ทักษะในการทำความเข้าใจตัวเอง (Intrapersonal) ทักษะการใช้อักษรเบรลล์ (Braile) ทักษะการใช้ภาษามือ (Signs Language)

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจำแนกด้วยการสัมผัส (Tactile)

การฝึกฝนและพัฒนาทักษะการจำแนกด้วยการสัมผัสเป็นทักษะหนึ่งในการพัฒนาระบบประสาทสัมผัสของมนุษย์ ซึ่งจะเริ่มพัฒนาขึ้นตั้งแต่แรกเกิดเลยทีเดียวดดังที่คุณแม่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าทารกน้อยนั้นมักต้องการการกอดอุ้ม และสัมผัสรับความอบอุ่นจากแม่

ทักษะการจำแนกด้วยการสัมผัสนนั้นเป็นการรับรู้สิ่งต่างๆผ่านการสัมผัสด้วยส่วนต่างๆของร่างกายผ่ายการสัมผัส ไม่ว่าจะสัมผัสด้วยมือ เท้า หรือส่วนใดก็ตามของร่างกายโดยการสัมผัสผ่านทางผิวหนัง การรับรู้ผ่านการสัมผัสนั้นช่วยให้ลูกน้อยรับรู้อารมณ์ต่างๆ ทั้งความสุข ความตื่นเต้น ตลอดจนถึงความรู้สึกถึงสิ่งอันตราย และสิ่งปลอดภัยอีกด้วย ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทักษะในการสื่อสารของเด็กๆ

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้