ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ (Sense) ทั้งการมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การรับรู้กลิ่น การรับรู้รส

 

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสายตาและการมองเห็น (Visual)

             
 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางการได้ยินและการรับรู้เสียง (Auditory)

 

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจำแนกด้วยการสัมผัส (Tactile)

   

 

       
 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการทำความเข้าใจสาเหตุและผลกระทบ (Cause & Effect)

 

 

ส่งเสริมและพัฒนาการใช้สมาธิ (Concentration)

   

 

       
 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการสำรวจค้นคว้า (Exploration) และการสังเกต (Observation)

 

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor Skill)

   

 

       
 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor Skill)

 

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการทำงานประสานกันของส่วนต่างๆของร่างกาย (Coordination)

   

 

       
 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้จินตนาการ (Imagination)

 

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ (Mathematical)

   

 

       
 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความจำ (Memory)

 

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางดนตรี (Musical)

   

 

       
 

ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

 

 

 

พัฒนาทักษะการแสดงออกทางอารมณ์ (Emotion)

   

 

       
 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาและการสื่อสาร (Languages & Communication)

 

 

ส่งเสริมและพัฒนาการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล (Logical)

   

 

       
 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคม (Social Skill)

 

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving)

   

 

       
 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะศิลปะ (Artistic)

 

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการทำความเข้าใจตัวเอง (Intrapersonal)

   

 

       
 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมและกลไกต่างๆ (Engineering & mechanical)

 

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน (Reading Skill)

   

 

       
 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียน (Writing Skill)

 

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (Science)

   

 

       
 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการเข้าใจธรรมชาติ (Nature)

 

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี (Technology)

   

 

       
 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษามือ (Signs Language)

 

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้อักษรเบรลล์ (Braile)