ทักษะพัฒนาการ


Play&Play ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาการอันดีของเด็กๆ เราจึงจำแนกสินค้าของเราโดยแบ่งตามลักษณะการใช้งานที่สามารถช่วยสนับสนุน และเสริมสร้างพัฒนาการต่างๆ โดยการใช้ภาพสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นการแสดงให้คุณพ่อคุณแม่ทราบว่าสินค้าแต่ละชิ้นของเรานั้นสามารถช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านใดได้บ้าง คุณสามารถคลิกที่ภาพทักษะแต่ละประเภทเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ (Sense) ทักษะทางสายตาและการมองเห็น (Visual) ทักษะทางการได้ยินและการรับรู้เสียง (Auditory) ทักษะการจำแนกด้วยการสัมผัส (Tactile) ทักษะทางวิศวกรรมและกลไกต่างๆ (Engineering & mechanical) ทักษะในการทำความเข้าใจสาเหตุและผลกระทบ (Cause & Effect) ทักษะในการสำรวจค้นคว้า (Exploration) และการสังเกต (Observation) ทักษะในการมีสมาธิแน่วแน่ (Concentration) ทักษะการทำงานประสานกันของส่วนต่างๆของร่างกาย (Coordination) ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor Skill) ทักษะการใช้จินตนาการ (Imagination) ทักษะทางคณิตศาสตร์ (Mathematical) ทักษะทางวิทยาศาสตร์ (Science) ทักษะความจำ (Memory) ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor Skill) ทักษะทางดนตรี (Musical) ทักษะการมีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร (Languages & Communication) ทักษะการแสดงออกทางอารมณ์ (Emotion) ทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล (Logical) ทักษะทางสังคม (Social Skill) ทักษะศิลปะ (Artistic) ทักษะการอ่าน (Reading Skill) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) ทักษะการเขียน (Writing Skill) ทักษะทางเทคโนโลยี (Technology) ทักษะในการเข้าใจธรรมชาติ (Nature) ทักษะในการทำความเข้าใจตัวเอง (Intrapersonal) ทักษะการใช้อักษรเบรลล์ (Braile) ทักษะการใช้ภาษามือ (Signs Language)