ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ (Sense) ทั้งการมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การรับรู้กลิ่น การรับรู้รส

การเล่นผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ จะช่วยเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ของเด็กๆที่มีต่อสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ได้อย่างง่ายดาย ของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างทักษะประสาทสัมผัสต่างๆนั้นจะมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ของเด็กๆต่อไปในอนาคต

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้

   

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสายตาและการมองเห็น (Visual)

ในชีวิตประจำวันของเรานั้นต้องอาศัยการรับรู้สิ่งต่างๆผ่านการมองเห็นเป็นอย่างมาก การเลือกของเล่นสำหรับเด็กที่มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะสายตาและการมองเห็นนั้น จะสามารถช่วยเพิ่มทักษะในการสังเกต การจำแนกแยกแยะ การจดจำ และมิติสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีเมื่อเด็กน้อยเติบโตขึ้น

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางการได้ยินและการรับรู้เสียง (Auditory)

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจำแนกด้วยการสัมผัส (Tactile)

 

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมและกลไกต่างๆ (Engineering & mechanical)

 

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการทำความเข้าใจสาเหตุและผลกระทบ (Cause & Effect)

 

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการสำรวจค้นคว้า (Exploration) และการสังเกต (Observation)

 

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้

 

ส่งเสริมและพัฒนาการใช้สมาธิ (Concentration)

 

 

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการทำงานประสานกันของส่วนต่างๆของร่างกาย (Coordination)

 

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor Skill)

 

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้จินตนาการ (Imagination)

 

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ (Mathematical)

 

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (Science)

 

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความจำ (Memory)

 

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor Skill)

 

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางดนตรี (Musical)

 

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้

 

ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

 

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาและการสื่อสาร (Languages & Communication)

 

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้

 

 พัฒนาทักษะการแสดงออกทางอารมณ์ (Emotion)

 

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้

 

ส่งเสริมและพัฒนาการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล (Logical)

 

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคม (Social Skill)

 

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะศิลปะ (Artistic)

 

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน (Reading Skill)

 

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving)

 

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียน (Writing Skill)

 

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี (Technology)

 

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการเข้าใจธรรมชาติ (Nature)

 

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการทำความเข้าใจตัวเอง (Intrapersonal)

 

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้อักษรเบรลล์ (Braile)

 

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้

 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษามือ (Signs Language)

 

ค้นหาของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะนี้