นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ บริษัท เพลย์แอนด์เพลย์ จำกัด

คำนิยาม

 1. “บริษัท” หมายถึง บริษัท เพลย์แอนด์เพลย์ จำกัด ผู้ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฏหมายของประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0105558097476
 2. “ท่าน” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้ทำการเข้ามาเยี่ยมชมระบบร้านค้าอิเล็คทรอนิกส์ของทางบริษัท
 3. “ระบบร้านค้าอิเล็คทรอนิกส์” หมายถึง ร้านค้าของบริษัทในรูปแบบเว็บไซต์ ที่เปิดเพื่อทำการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ท
 4. “สมาชิก” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ทำการสร้างบัญชีผู้ใช้กับทางเว็บไซต์ของบริษัท
 5. “บัญชีผู้ใช้” หมายถึง บัญชีที่ลูกค้าและสมาชิกสร้างขึ้นเพื่อให้จดจำข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้า ข้อมูลสอบถามทางการตลาดเพื่อบริหารการรับข่าวสารจากทางบริษัท โดยจะมีการเข้ารหัสเพื่อเข้าถึงบัญชีผู้ใช้นั้น
 6. “คำสั่งซื้อ” หมายถึง การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบร้านค้าอิเล็คทรอนิกส์ และช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ของบริษัท
 7.  “ช่องทางอิเล็คทรอนิกส์” หมายถึง การสื่อสารใดๆที่ต้องใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ทในการสื่อสาร

การรับทราบ

 1. การเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการระบบร้านค้าอิเล็คทรอนิกส์ของบริษัท บริษัทจะถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับในข้อปฎิบัติและนโยบายของบริษัทแล้ว
 2. ในกรณีที่ข้อปฎิบัติและนโยบายของบริษัทได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตาม ให้เริ่มมีผลบังคับใช้ได้นับตั้งแต่เวลาที่บริษัทได้ออกข้อปฎิบัติและนโยบายของบริษัทใหม่นั้น
 3. ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมระบบร้านค้าอิเล็คทรอนิกส์ของบริษัทเพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมีจำหน่ายและลักษณะการให้บริการต่างๆของบริษัท โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่บริษัทหากท่านไม่ต้องการสมัครสมาชิก ไม่ต้องการซื้อสินค้า และไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารใดๆเพิ่มเติมจากบริษัท
 4. บริษัทไม่ทำการซื้อขายให้แก่ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ หากผู้เยาว์ต้องการใช้งานระบบร้านค้าอิเล็คทรอนิกส์ของบริษัท ผู้เยาว์จะต้องมีบิดา มาดา ผู้ปกครอง หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม ดูแลอยู่ในขณะใช้งานระบบของบริษัทด้วยเท่านั้น

ข้อมูลที่บริษัททำการเก็บรวบรวม

 1. บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านทำการสมัครรับข่าวสาร สั่งซื้อสินค้า หรือ สร้างบัญชีผู้ใช้บนระบบร้านค้าอิเล็คทรอนิกส์ของบริษัท โดยข้อมูลที่บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมไว้นั้นอาจรวมไปถึง ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล์, หมายเลขโทรศัพท์, วันเดือนปีเกิด, เพศ, หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เป็นต้น
 2. ระบบร้านค้าอิเล็คทรอนิกส์ของบริษัทมีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้ระบบร้านค้าของเราเข้าใจลักษณะการใช้งานและความต้องการของท่านได้มากขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการบนระบบร้านค้าอิเล็คทรอนิกส์ของบริษัท ซึ่งการใช้งานคุกกี้นี้จะทำการรับและจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากท่าน เช่น การติดตามดูความสนใจในสินค้าต่างๆของบริษัท ลักษณะการปฏิสัมพันธ์กับระบบร้านค้าอิเล็คทรอนิกส์ของบริษัท เป็นต้น ท่านสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ได้โดยการตั้งค่าบนเว็บเบราเซอร์ของท่าน
 3. บริษัทจะมีการปรับปรุงระบบเว็บไซต์และร้านค้าอิเล็คทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัทอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการเขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์และร้านค้าของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์และร้านค้าอิเล็คทรอนิกส์ของบริษัทต่อไป
 4. ข้อมูลที่ท่านระบุให้กับทางบริษัทอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลของตัวท่านเอง หรือของบุคคลที่สาม โดยบริษัทจะถือว่าท่านได้รับอนุญาตยินยอมจากบุคคลที่สามนั้นให้มาเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัทแล้ว
 5. ในกรณีที่ท่านทำการสมัครสมาชิกกับระบบร้านค้าอิเล็คทรอนิกส์ของบริษัทด้วยการเชื่อมต่อกับบัญชีโซเชียลมีเดียต่างๆของท่าน บริษัทอาจมีการเข้าถึงข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมีเดียของท่านผ่านทางผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียนั้นๆ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย และบริษัทจะนำข้อมูลที่ได้รับมาดังกล่าวเพื่อกระทำการตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท
 6. ในบางกรณีบริษัทอาจมีการร้องขอให้ท่านช่วยทำการตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาระบบร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้า และบริการของบริษัท โดยบริษัทจะถือว่าท่านได้ยินยอมให้ข้อมูลต่างๆในการตอบแบบสอบถามโดยสมัครใจแล้ว

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน

 1. ข้อมูลต่างๆที่ทางบริษัทได้ทำการรวบรวมไว้นั้นจะถูกนำไปใช้สำหรับการดำเนินการภายในเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งซื้อของท่าน
 2. ข้อมูลต่างๆที่ทางบริษัทได้ทำการรวบรวมไว้นั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลทางการตลาดของบริษัท เช่น การส่งจดหมายข่าว การจัดโปรโมชั่น การแจ้งข้อมูลโปรโมชั่น ข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ ทั้งของบริษัท คู่ค้า และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งบริษัทคาดว่าท่านอาจจะสนใจ
 3. ข้อมูลต่างๆที่ทางบริษัทได้ทำการรวบรวมไว้นั้นจะถูกนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบร้านค้าอิเล็คทรอนิกส์ สินค้าและการบริการของบริษัท
 4. บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับคู่ค้าของบริษัท เช่น ผู้ให้บริการชำระเงิน และ ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า เพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งซื้อที่ได้รับจากท่าน
 5. บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน ในกรณีที่เป็นการปฎิบัติตามกฏหมาย ตามคำสั่งศาล ตามคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับหน่วยงานรัฐอื่นๆตามที่กฏหมายกำหนด

ความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บ

 1. บริษัทมีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยท่านจะสามารถเข้าดูและแก้ไขข้อมูลที่ท่านได้ให้กับบริษัทได้โดยการเข้ารหัสผ่านบัญชีของท่าน
 2. บริษัทมีการใช้เทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยมาตรฐาน SSL (Secure Sockets Layer) ซึ่งจะเป็นการเข้ารหัสข้อมูลในการส่งข้อมูลเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบของบริษัท
 3. บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างสุดความสามารถเท่าที่ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบร้านค้าอิเล็คทรอนิกส์ของบริษัทจะพึงกระทำได้ บริษัทจะไม่รับประกันใดๆต่อประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และระบบร้านค้าอิเล็คทรอนิกส์ของบริษัทดังกล่าว และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆอันเกิดขึ้นจากการที่บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ท่านให้ไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต